Uslovi cevi merača protoka tečnog turbina

- Aug 15, 2018-

1. Da bi se eliminisala neujednačena brzina kroz poprečni presek izazvala je nisku tačnost. Senzor protoka treba da ima određeni pravac cevi uzvodno ili nizvodno, ili ugraditi ispravljač umesto dela ravnog cevovoda. U principu, upravo ravna cevni odeljak nije manji od 15D, a pravokutni odvodni cijev nije manji od 5D (D je nominalni prečnik senzora protoka).


2. Da bi se eliminisao efekat povratnog toka, neujednačena distribucija brzine protoka i vrtlog, ispravljač se može instalirati uzvodno. U ovom trenutku, pravac cevi uzvodnog dela senzora protoka može biti L = 10D. Ako je 15-20D, tačnost mjerenja može doseći tačnost kalibracije.


3.Kada je merni medijum mešavina gasa i tečnosti, treba se ugraditi separator vazduha (degasser).

4.Kada prolazi ogromna brzina protoka, kraća će upotreba. Obično, protok se prilagođava odgovarajućoj veličini preko ventila, a ventil se mora postaviti nizvodno od merača protoka.