Princip magnetnog merača protoka - Prednosti i ograničenja aplikacija

- Apr 03, 2018-

Rad magnetnog merača protoka baziran je na Faradejevom zakonu elektromagnetne indukcije.

"Napon (E) indukovan u provodniku dužine (D) koji se kreće kroz magnetno polje (H) proporcionalan je brzini (V) provodnika"

E = CHDV

gde je C dimenziona konstanta.

Prednosti

Merač magnetnog protoka meri količinu zapremine na temperaturi protoka nezavisno od efekta viskoznosti, gustine, turbulencije ili suspendovanog materijala

Većina tečnosti se može meriti pomoću magnetnih merača protoka.

Ograničenje

Električna provodljivost tečnosti

Primena magnetnog merača protoka
Uobičajene su primjene vode, kiselina, baze, gustine, tečnosti sa suspendiranim čvrstim materijama i industrijskim otpadom.

123456.jpg