Savjeti za ugradnju elektromagentnog odašiljača protoka - Kako odabrati mjesto instalacije

- Feb 03, 2019-

(1) Senzor se može instalirati na vertikalnoj cijevi, vodoravnoj cijevi ili kosoj cijevi, ali središnja veza dviju elektroda mora biti vodoravna.

(2) Kada elektromagnetni mjerač protoka radi, uvijek je potrebno da se mjerna cijev napuni mjernim medijem. Da bi se to osiguralo za vrijeme horizontalne instalacije, visina instalacijskog položaja senzora može biti nešto niža od visine cijevi ako je potrebno.

(3) Za tekuće-tekuće dvofazne tekućine, preporučuje se vertikalna ugradnja kako bi se obloga senzora ravnomjerno istrošila i produžila vijek trajanja.

(4) Bez obzira na horizontalnu instalaciju ili vertikalnu instalaciju, u cjevovodu kontinuiranog procesa proizvodnje, kako ne bi utjecalo na proizvodnju, pogodno je popraviti i rastaviti instrument. Senzor bi trebao biti instaliran paralelno s izvornim glavnim procesnim cjevovodom (bypass pipe), posebno tekućinama koje su jako onečišćene i potrebno ih je često čistiti.

(5) Preporučuje se da dužina ravnog dela cevi bude ≥10DN pre merača protoka i ≥5DN na zadnjem kraju. Kada radni uslovi na lokaciji nisu dozvoljeni, minimalni prednji kraj ≥5DN i zadnji kraj ≥2DN su zadovoljeni.